• Dla Rodziców

     • Ochrona Danych Osobowych

     • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

      W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

      1. Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu szanuje prawo użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek w niektórych sytuacjach konieczne do realizacji celu przetwarzania.

      2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu z siedzibą w Szańcu, Szaniec 240.

      3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Katarzyną Irla-Sztefko na adres e-mail iod@umig.busko.pl

      4. Administrator danych osobowych – Dyrektor Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).

      5. RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje - w tym my - mogą przetwarzać dane osobowe. RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

      - prawo dostępu do danych osobowych,

      - prawo do sprostowania danych osobowych,

      - prawo do usunięcia danych osobowych,

      - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

      - prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

      - prawo do przenoszenia danych,

      - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

      - prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

      Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16-21 RODO.

       

      6. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione!

       

      Strona informacyjna związana z polityką ochrony danych instytucji.

      1._Prawo_do_informacji_i_kopii_danych_.pdf

      2._Prawo_do_sprostowania_danych.pdf

      3._Prawo_do_bycia_zapomnianym.pdf

      4._Prawo_do_ograniczenia_przetwarzania.pdf

      5._Prawo_do_przenoszenia_danych.pdf

      6._Prawo_do_sprzeciwu.pdf

      7._Informacje_o_prawie_wniesienia_skargi_do_organu_nadzorczego.pdf


      Dokumenty i Wnioski

      Sprzeciw_wobec_przetwarzania_danych_osobowych.docx

      Wniosek_o_ograniczenie_przetwarzania_danych_osobowych.docx

      Wniosek_o_przeniesienie_danych_osobowych.docx

      Wniosek_o_udzielenie_informacji_w_zakresie_przetwarzania_danych_osobowych.docx

      Wniosek_o_usuniecie_danych_osobowych.docx

      Wniosek_o_zmiane_danych_osobowych.docx

      Wycofanie_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.docx


      SZANOWNI RODZICE!

       

      Informujemy, że Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu przetwarza wizerunek uczniów    ( w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

      · funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego  realizowanego  na podstawie przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i ochrony mienia

      oraz

      · związanych z promocją Szkoły – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

      Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.

       

      Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunku uczniów lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na uroczystościach szkolnych a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

      Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenie rodzica/ opiekuna prawnego ucznia.

       

      Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.


       

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu
   • spszaniec@interia.pl
   • (041) 3761327 Fax (041) 3761327 Numery wew. 20 - Sekretariat 21 - Dyrektor 22 - Pokój Nauczycielski 23 - Kuchnia 24 - Intendent 25 - Przedszkole
   • Szaniec 240 28-100    Busko-Zdrój Dyrektor: mgr Grzegorz Załęcki Dyżury pielęgniarki szkolnej: Wtorek 7.30 - 11.30 Czwartek 10.30-14.30 Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 14.00
  • Logowanie