Sponsorzy Dla naszych rodziców - Jak pomóc dziecku w nauce Rada Rodziców w Szańcu 2017/2018 Jan Olrych Szaniecki Patron Uwaga na napoje energetyczne! Dokumenty Porady dla naszych rodziców Kiermasz ciast 2016 Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów Dowozy w roku szkolnym 2017/2018 Wyprawka przedszkolaka Opłaty za żywienie

Dla Rodziców

Jan Olrych Szaniecki

 

Oficjalny patron naszej placówki

 


 

 

 
Jan Olrych Szaniecki (ur. 16 grudnia 1783 r. w Plewiskach koło Poznania, zm. 19 lutego 1840 w Paryżu) – 
wybitny adwokat i działacz polityczny z pierwszej połowy XIX w., poseł na Sejm Królestwa Polskiego, 
w Powstaniu Listopadowym minister sprawiedliwości w ostatnim rządzie, autor "Pamiętników".Urodził się 
w rodzinie wielkopolskiego mieszczanina Olrycha. Wcześnie osieroconym zaopiekowali się krewni w 
Poznaniu. W 1805 r. młody Olrych ukończył szkołę średnią w Poznaniu i został powołany do wojska, do 
korpusu artylerii stacjonującego w Warszawie. Po odbyciu służby, w Warszawie, w Sądzie Apelacyjnym 
odbył aplikację sądową i w 1808 r. rozpoczął pracę w wymiarze sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego. 
Będąc świetnie zapowiadającym się prawnikiem, otrzymał nominację na sekretarza prokuratora 
generalnego Księstwa. W rok później uzyskał samodzielne stanowisko podprokuratora Trybunału 
Cywilnego w Poznaniu. Po pewnym czasie powraca do Warszawy, gdzie awansuje i przez krótki czas 
pełni funkcję zastępcy prokuratora generalnego przy stołecznym Sądzie Apelacyjnym. Pod koniec 1810 r. 
Jan Olrych zostaje wpisany na listę adwokatów przy tym sądzie i w krótkim czasie - jak sam wspomina w 
swoim "Pamiętniku" (1912) - zyskuje znaczne uznanie. Sławę i nobilitację przynosi młodemu prawnikowi 
obrona w największym w historii Polski proces o latyfundia ziemiańskie, procesie o ordynację 
Myszkowskich i Wielopolskich. Właśnie Olrychowi powierza obsługę prawną i reorganizację zadłużonej 
ordynacji jej czwarty ordynat[1], Józef hr. Wielopolski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. 
Przygotowany przez Olrycha projekt zakładał sprzedaż znacznej części majątków. W kwietniu 1813 r. 
zawarto odpowiednią ugodę. Korzystając z okazji Olrych osobiście nabył znaczną część ogromnie 
zadłużonych majątków, w tym Pińczów. Dzięki nabyciu też Szańca uzyskał nobilitację i zmianił nazwisko 
na Szaniecki, od nazwy tego majątku z zamkiem. W 1825 r. został wybrany na przewodniczącego 
sejmowej komisji ds. cywilnych i kryminalnych. Głównym przedmiotem jego działania w parlamencie była 
kwestia włościańska. Jan Olrych Szaniecki zdecydowanie opowiadał się za uwłaszczeniem chłopów. Sam 
już przed 1825 r.zniósł w swych majątkach pańszczyznę,zastępując ją czynszami i jako pierwszy nadał 
swym chłopom nazwiska[2]. Na łamach "Dziennika Powszechnego Krajowego" i "Nowej Polski" wzywał do 
tego innych ziemian. W okresie Powstania Listopadowego Szaniecki rozwinął w Izbie Poselskiej niezwykle 
żywą i zdecydowaną działalność. 6 stycznia 1831 r. w "Dzienniku Powszechnym Krajowym" opublikował 
artykuł "O celach i środkach rewolucji". Przemawiając w sejmie za ustawą o uwłaszczeniu chłopów, mówił: 
"Odznaczmy sejm nasz teraźniejszy uchwałą niszczącą ostatni zabytek feudalizmu - pańszczyznę. 
Uchwała ta postawi Polskę na stopniu odpowiednim cywilizacji europejskiej, na stopniu szczęścia i swobód 
prawdziwej wolności. (...) Milion rąk podniesiemy ku obronie tej ziemi (...)".W trakcie obrad sejmowych 
Szaniecki zwalczał margrabiego Wielopolskiego, bezskutecznie sprzeciwiając się wybraniu go na posła.
 W lutym 1831 r., gdy część posłów i senatorów opuszczała Warszawę, on pozostał w stolicy.
 Był aktywnym przeciwnikiem jakiegokolwiek porozumienia z carem Mikołajem I, sprzeciwiał się 
rozmowom kapitulacyjnym, wniósł też projekt ustawy o powołaniupospolitego ruszenia. 8 września 1831 r.,
 w dzień po kapitulacji gen. Jana Krukowieckiego, objął w ostatnim rządzie powstańczym tekę ministra 
sprawiedliwości. Tydzień później w Zakroczymiu wraz z Joachimem Lelewelem i Walentym Zwierkowskim 
opracował odezwę do ludów Europy - manifest do dalszej działalności powstańczo-rewolucyjnej. Granice 
Królestwa opuścił razem z ostatnimi oddziałami wojskowymi. Władze carskie skazały go zaocznie na 
śmierć. Na emigrację Jan Olrych Szaniecki udał się do Francji, osiadł w Paryżu. Wydawał tam czasopismo 
"Polska" i współpracował z "Demokratą Polskim". Przez kilka lat pełnił funkcję prezesa Komisji Funduszów 
Emigracji Polskiej. Także prywatnie udzielał pomocy niezamożnym emigrantom polskim. Za aktywność 
polityczną i radykalizm rząd francuski rozważał wydalenie Szanieckiego z kraju. Ten wybitny adwokat i 
patriota zmarł w Paryżu na chorobę płuc 19 lutego 1840 r. Pochowany jest na Cmentarzu Montmartre w 
Paryżu.
 
 
W 1813 -    Jan Olrych Szaniecki, wybitny prawnik, przejmuje od Wielopolskich część ordynacji 
z Pińczowem i kilkoma kluczami (min. Szaniec, Rogów i inne). Był to człowiek wielkiej
 uczciwości i poświęcenia w działaniu na rzecz dobra publicznego. Niemałe pieniądze
 własne przeznaczył na szkoły pińczowskie i okoliczne. Gimnazjum uposażył bogatą biblioteką,
 zbiorami pomocy naukowych, kapitałami pieniężnymi; wyremontował gmach szkolny oraz 
przeznaczył część swego pałacu na pomieszczenie sal lekcyjnych. Zaopatrzył szkołę, a dla
 dziewcząt założył pensję, budując dla niej dom z ogrodem. Założył też kilka szkół 
wiejskich w tym, z Towarzystwem Szkół Elementarnych w 1820 r. w Szańcu, Pińczowie, 
Michałowie i Książu Małym. Powiadomił o tym ks. Jan Bieńkowski – organizator szkół 
elementarnych w okręgu szydłowskim. Na utrzymanie nauczyciela przyznano 300 zł, na 
opał 48 zł, na sprzęty szkolne 100 zł i tyle samo na nieprzewidziane wydatki. Ówczesny
 dziedzic Szańca z przyległościami, Jan Olrych Szaniecki, zobowiązał się przekazywać
 nauczycielowi 12 sągów drzewa na opał oraz 8 korcy żyta, 4 jęczmienia, 2 pszenicy,
 1 grochu i 2 morgi gruntu w Szańcu. Dziedzic zobowiązał się również własnym kosztem
 wystawić budynek szkolny. Zaś swoje prywatne zbiory książkowe udostępnił jako bibliotekę
 publiczną. Sprowadził też z Warszawy lekarza i osiedlił go w Pińczowie dla wygody 
mieszkańców. Nie były to wszystkie zabiegi Szanieckiego nad podniesieniem cywilizacji
 w swych majątkach. Zachęcał więc chłopów do zmiany kroju ubrań oraz zmiany nazwisk,
 np. Wilk na Wilczyński, Zając na Zajączkowski, Wróbel na Wróblewski, Zwierz na Zwierzyński.
 Przekonywał, że miejska panna nie pójdzie raczej za Wilka w sukmanie, ale chętnie 
wyjdzie za pana Wilczyńskiego w surducie. Zniósł również liczne uciążliwości mieszczan 
 na rzecz dziedzica.

Działalność Jana Olrycha Szanieckiego na naszych ziemiach, zasługi w krzewieniu oświaty, starania na rzecz podniesienia życia kulturalnego, realizacja na szeroką skalę programu społecznego,  demokratyczne poglądy oraz jego postawa patriotyczna i umiłowanie Ojczyzny, stawiają Go jako godnego patrona naszej placówki.

 

Uzasadnienie

 

Wybór patrona placówki jest sprawą wielkiej wagi i zawsze wzbudza wiele emocji. Nadanie właściwego imienia placówce sprawia, że zyskuje ona swoją tożsamość, która wyróżnia ją spośród innych szkół. Patronem placówki powinien być człowiek o najlepszych przymiotach charakteru, wzór patriotyzmu, którego życie i działalność służą pokoleniom. Osoba taka winna być autorytetem reprezentującym treści i wartości bliskie młodzieży oraz stanowić wzór do naśladowania. Uczeń powinien identyfikować się z patronem swojej placówki i mieć do niego emocjonalny stosunek. W swojej działalności dydaktyczno – wychowawczej nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu starają się wpoić uczniom szacunek do historii, kultury i tradycji swojego regionu, zatem wybór Jana Olrycha Szanieckiego na patrona naszej szkoły nie jest przypadkowy.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu
  Szaniec 240
  28-100    Busko-Zdrój

  Dyrektor: mgr Grzegorz Załęcki


  Dyżury pielęgniarki szkolnej:

  Wtorek 7.30 - 11.30
  Czwartek 10.30-14.30


  Sekretariat czynny:
  od poniedziałku do piątku w godzinach:
  8.00 - 14.00
 • (041) 3761327
  Fax (041) 3761327
  Numery wew.
  20 - Sekretariat/Kadry
  21 - Dyrektor
  22 - Księgowość
  23 - Kuchnia
  24 - Intendent
  25 - Przedszkole

Galeria zdjęć